Az EGYETEMFOGLALÓ kvízjáték

JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1. A játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik a Kaposvári Egyetem (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40, intézményi azonosító: FI 72153, a továbbiakban: Szervező) által kezelt és karbantartott http://kviz.ke.hu vagy http://ke.hu/kviz vagy http://www.ke.hu/kviz weboldalon futó Egyetemfoglaló elnevezésű játékára (továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos), illetve Facebook profilján valós, személyazonosító okmánnyal igazolható névvel szerepel. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a jelen játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék leírása, menete, nyertesek

A játék lényege, hogy a Játékos helyesen megválaszolja a feltett kérdéseket a játékidőn belül. A Játék minden esetben belépéssel vagy regisztrációval kezdődik. Első alkalommal a Játékosnak el kell fogadnia jelen játékszabályzatot, a játék csak ezt követően kezdhető meg. Amennyiben a Játékban foglalt feladatok regisztráció nélkül kerülnek használatba, abban az esetben ez nem minősül a Játék használatának, a felhasználó nem minősül Játékosnak.

A játékos a játék során kérdéseket kap, 4 válaszlehetőség közül kell kiválasztani a helyeset, erre kérdésenként a kérdés megjelenésétől számított 30 másodperc áll a rendelkezésére.

A helyes, vagy helytelen válaszok a 10 kérdésből álló kérdéscsoport végén láthatóak.

A játék célja, hogy minél több kérdésre, minél rövidebb idő alatt helyesen válaszoljon a Játékos.

4. A Játék időtartama

A Játék 2016. december 1. 12 órától 2017. január 31. 24 óráig tart.

5. Nyeremények és jutalmazás *

A játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra a megadott feltételek szerint a Játékosok között:

Napi jutalom a legtöbb pontot elért játékosnak:

Kaposvári Egyetemes ajándékcsomag, amely tartalma: bögre, mappa, jegyzettömb, kitűző

Napi jutalmazásban az a játékos részesül, aki az adott napon a legtöbb pontot érte el. A napi győztes játékos pontjai a megnyert napot követő 6 napon át nem kerülnek rögzítésre a játékban. A napi jutalmat elnyerő játékos adott hónapban csak egy ajándék átvételére jogosult, annak ellenére, ha több olyan nap volt, amikor ő volt a napi győztes.

A játéklezárások helye: Kaposvári Egyetem, 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.

Napi játéklezárások ideje:  adott nap 23:59-kor

Havi játéklezárások ideje:  2017. január 1. 0.00 órakor, 2017. február 1. 0.00 órakor.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;
  • Facebook profilján szereplő név nem valós, illetve az személyazonosító okmánnyal nem igazolható
  • a neki küldött üzenetre 90 napon belül nem válaszol;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval/Facebook-profillal játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
  • jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

 

6. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben a regisztrációhoz használt e-mail címen, vagy a Facebook regisztrációhoz használt e-mail címen keresztül értesítjük. Amennyiben a megadott e-mail cím és/vagy Facebook- profil megszűnik vagy más okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertesek értesítését háromszor kíséreljük meg.

7. Nyeremények kézbesítése

A nyertesek az általuk megadott címen, postai úton kapják kézhez a nyereményt. A nyeremény kézbesítését kétszer kíséreljük meg az értesítés visszaigazolásától számított 90 (kilencven) napon belül. A játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8. A Kaposvári Egyetem felelőssége

A Kaposvári Egyetem kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Kaposvári Egyetem kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett károk tekintetében.

9. Adatkezelés és adatvédelem

A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a regisztráció során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során szükséges értesítéseket és az üzeneteket a Játékosoknak eljuttassa. Az adatkezelés során a Kaposvári Egyetem maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről. A Kaposvári Egyetem az adatkezelést az Adatkezelési Nyilvántartás részére bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-109183/2016. Jelen játék során megadott adatok kezelője: Kaposvári Egyetem. A Kaposvári Egyetem fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag városnév feltüntetésével – a Játékszabályzatban leírtak alapján az érintett hozzájárulása alapján az ott írt részletességgel közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. A Kaposvári Egyetem bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: Kaposvári Egyetem 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. A Kaposvári Egyetem fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A Kaposvári Egyetem fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a http://ke.hu/kviz weboldalon.

Kaposvári Egyetem

Kaposvár, 2016. december 2.

* A megjelölt rész 2016. december 2-án módosításra került.